INŽINIERSKA

ČINNOSŤ

PROJEKTOVÁ

ČINNOSŤ

REALITNÁ

KANCELÁRIA

FOTOVOLTIKA

V rámci projektovej činnosti Vám ponúkame komplexné služby od vypracovania  štúdie, projektu zabezpečenie inžinierskej činnosti s vybavením povolení a nakoniec autorský a stavebný dozor na stavbe. 

Vieme navrhnúť objekty pre všetky oblasti, od bývania, cez spoločenské, kultúrne objekty, priemyselné objekty, stavby pre šport, administratívne a obchodné budovy. 

Naša projektová činnosť prebieha od začiatku  komunikáciou so všetkými profesiami, optimalizáciou stavby od návrhu konštrukčného riešenia cez vybavenia stavby technológiami aj s ekonomickým prepočtom navrhnutého riešenia.  Je dôležité aby sa dosiahla vysoká energetická efektívnosť pri optimálnom využití nákladov a dobrej návratnosti investície. Máme skúsenosti s modernými riešeniami stavieb v nízkoenergetickom štandarde, použitím technológií vetrania s rekuperáciou, tepelných čerpadiel, fotovoltických systémov a iných progresívnych systémov.

V rámci pred projektovej činnosti jednotlivé návrhy prerokujeme s úradom verejného zdravotníctva a oddelením architektúry na meste a obci, správcami inžinierskych sietí a všetkými dotknutými orgánmi.

 

Rozsah ponúkaných služieb:

Urbanistické štúdie zástavby pozemkov

Architektonické štúdie konkrétnych stavieb - komplexne vrátane návrhu interiéru 

Projekty pre územné rozhodnutie

Projekty pre stavebné povolenie

Realizačné projekty stavieb

Teplotechnické posúdenia stavieb - návrh stavieb počas projektovej prípravy pre splnenie požiadaviek na nízkoenergetický a pasívny štandard

Posúdenie preslnenia  navrhovaných objektov v území a posúdenie vplyvu na jestvujúce objekty.

Rozpočty a výkazy výmer

Autorský dozor projektanta na stavbe